TÜRK-ISLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
HAYAT AĞACI, KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ, ÖNEMİ ve MİTLERİN ARDINDAKİ GERÇEK


HAYAT AĞACI,
KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ, ÖNEMİ
ve
MİTLERİN ARDINDAKİ GERÇEK


Sadi BAYRAM


Hayat Ağacı'nın kökleri, tarihin karanlık çağlarına kadar iner.
Dinî kökenlidir. Hz. Adem ve Havva'nın Cennetten kovulmasına sebeb olan bazılarına göre elma ağacı, bazılarına göre incir, bazılarına göre ise nar olduğu söylenegelmiştir.
Aslında konu, yasak meyvenin yenilmesi, yani Alah'ın cennette yasak ¬ladığı meyvanın, şeytanın bir yılan şeklinde Adem ve Havva'ya görünmesi ve onları yasak meyvayı yedirmeye ikna etmesi ve bu sebeble de insanlığın cennetten kovulma hadisesinin zuhur ettiği herkes tarafından bilinen, okunan, mukaddes kitaplarda yer alan hadisedir.
Konu; Orta Asya'dan Orta Avrupa içlerine, Japonya'dan - Amerika kıt'asına ulaşan, yani bütün dünyayı saran bir efsane, bir mit, bir sembol olarak kabul edilmiştir.
Hayat ağacı sembolizması, evreni; aslında cenneti, ölümsüzlüğü, yani
ebediyyeti, çoğalmayı, suyu, yağmuru, bereketi, soyu , yani sülâleleri, kullanıldığı yere göre simgeler.
Şeytan; Allah'ın emirlerine karşı gelen tek yaratık; kötülüğü, ikiyüzlü¬lüğü, olumsuzluğu , isyankârlığı, yani başkaldırmayı remzeder. Soğuk kanlı bir hayvan olan yılan şeklinde sembolize edilmiştir.
Doğu Türkistan, Orta Asya, Sumer, Hitit, Friğ, Asur, Urartu, Grek, Roma, Bizans, Fars, İslâm, Selçuk ve Osmanlı kültürlerinde ebedîlik, ebedî bekçi¬lik-koruyuculuk, az kullanılığında şifa etkisi yapan panzehir, ikonografik sembolü olarak kullanılmıştır. Hepimizin bildiği gibi, birbirlerine dolanmış iki yılan Asklepious'u simgeler. Eczacılar da yine sembol olarak kullanırlar Kosmografi de ise evrenin sembolüdür.
Çift başlı kartal ise; yukarıda sözünü ettiğimiz kültürlerde hâkimiyet, kralık, sembolü olarak çeşitli kültürlere beşiklik yapmış Anadolu'da M.Ö. 3.000 yıllarından, günümüze kadar kullanılagelmiştir.
* * *
Şaman inançlarına göre; hayat ağacı dünyanın eksenidir. Şaman Gökyüzü veya yeraltı seyahatinde ağaç merdiven veya yol vazifesi görür. Şaman ağacı da arslan, ejder yani yılan ve masal yaratıkları tarafından beklenir .

Orta Asya İnançlarına göre kâinat; Hayat Ağacı, yer , gök ve gezegenlerle temsil edilir. Gök ile yeri birbirine bağlayan Hayat Ağacıdır. Çalışmayı sembolize eder. Hayat Ağacı tasviri ihtiva eden şaman davulu ve yardımcı ruhların yardımı ile şaman, ayin sırasında hayat ağacına, oradan göğe, gezegenlere yükselir. Hayat Ağacı tepesinde yer alan tek veya çift başlı kartalın da şaman kültünde özel bir yeri bulunduğunu batılı kaynaklar açıklamaktadırlar.

Şaman geleneklerine göre; hayat ağacı dalları üzerinde bulunan kuşlar, doğmamış şaman ruhlarıdır. Kuş ve kartal figürünün bulunması, ebedî hayata doğan , yani diğer dünyaya göç eden ruhları taşıyan bir nev'î araç-taşıt vasıtasıdır. Hayat Ağacı etrafında bulunan rozetler ise, ruhların gökyüzü yoculukları sonunda varılan gezegenleri simgeler. Orta-Asya Şaman gelenekle¬rine göre; kâinat hayat ağacı, yer gök ve gezegenlerle temsil edilir. Hayat Ağacı gök ile yeri birbirine bağlayan bir vasıtadır. Arslan ve ejder gibi motifler ise, insanı kötü ruhlardan koruyan bekçilerdir.

Orta Asya cenaze merasimlerinde , üzerinde meyva takılı ağaç, cenaze
önünde sanki bir bayrak gibi önde gider. Aynı gelenek, asırlarca sonra Kayseri şehrimizde, 1963 yıllarında da devam etmekteydi. Cenaze mezarlığa giderken önünde biri elinde bir ağaç dalı tutar, ağaç dallarında elmalar bulunurdu. Aynı gelenek, Hun Türkleri'nin bir kolu olan Avarlar, yani akrabamız bulunan Macarlarda da bulunmaktadır. Ölünün cennete gitmesi sembolize edilimiştir. Orta Asya'dan Amerika kıt'asına Boering Boğazı kanalı ile giden , Mogol menşeli yani Türklerle akraba olan Kızılderililerde de bu gelenek ve şaman inancı vardır.
Elmanın gelin alma merasimlerinde bayrağın üzerine takıldığı Ankara civarlarında sıkça görülmektedir. Bereket ve aile saadetini remzeder. Hayat ağacı motifi eski Sumer, Hitit, Asur, Urartu, Yunan, Roma, Bizans ve Türk sanatında da bol bol kullanılmıştır.

Hitit ve Asur sanatında, genellikle kral , yani Tanrının yeryüzündeki temsilcisi, bir hayat ağacı önünde tasvir edilmiştir. Grek ve Roma sanatında steller, yani mezar adağı ve mezar taşlarında Hayat Ağacı sembolü sık olarak kullanılmıştır.
XIII. Asır İran seramiklerinde bilhassa sgrafito tekniğinde yapılan seramiklerde müstakil hayat ağacı motiflerine sık rastlanmakta ve Suriye¬Mezopotamya sırsız seramiklerinde tek hayat ağacı, nar ağacı şeklinde tasvir edilmiştir.
Ayrıca XI-XIV. yüzyıl İran ipek kumaşlarında yine Hayat ağacı tasvirleri görülmektedir.
M.S.1100-1300 tarihlerindeki Bitlis-Ahlat Selçuklu Mezartaşlarında hayat ağacını çok sık olarak görmekteyiz. Ahlat mezartaşlarında ejder motifi de bulunmaktadır.
Selçuk ve Osmanlılarda, cenneti temsil ve üzün ömrü göstermesi bakımın¬dan, camilerde, bilhassa çini malzemede, minyatürlerde, halı-kilimlerde, Kâbe örtüsü kumaşlarında hurma dalı şeklinde, mezartaşlarında, mezarlıklardaki selvi ağaçları, günümüze intikal eden hayat ağacının birer sembolleridir.
Cennet; sonsuzluğun, sonsuz istirahatin, çöl kültüründe çağıldayan nehirlerin ve gözlerimizi dinlendiren eşsiz yeşilliğin; yeşil kuşak iklimler¬de, zevk ve eğlencenin, soğuk iklim kuşaklarında sıcak iklim hasretinin, rahat ve huzurun, sûkûnetin mekânıdır.
İslâm öncesi Avar Sanatında, Hayat ağacı motifi, altın kemerler üzerinde dal şeklinde görülür.
M.S. 691 yılında inşa edilen Kubbetü'l Sahra Camii mozaiklerinde stilize hurma ağacı şeklinde tasvir edilmiştir. Aynı yapıda Sasanî etkisiyle kanatlı palmet dalları ile simgelenmiş olup, cennet ve melekleri işaret etmektedir.
II. Velid zamanında yapılan Hırbet el Mefçir Sarayı taban mozaiklerinde hırıstiyan sanatı tesiri ile elma ağacı şeklinde tasvir edilmiştir.
İspanya, Endülüs Emevi Sarayı'nda M.S. 900'lerde kollu şamdana benzer dalları ile hayat ağacı tasvirlerine rastlanmaktadır. M.S.862-63 yıllarında inşa edilen Kayravan Ulu Camisi Minberinde yine hayat ağacı tasviri vardır.
Abbasi sanatında da görülen hayat ağacı, 909 yılında Muktedir zamanında yapılan Diyarbakır Surları'ndaki taş kabartma Hayat Ağacı , arslan ve kuşlar, bir diğer numunedir.
Erzurum Çifte Minareli Medrese girişinin sağında ve solunda, taş üzerine kabartma birer Hayat Ağacı motifi bulunmaktadır. (13.y.y.)
Erzurum Yakutiye Medresesi de 13 y.y. da inşa edilmiştir. Portalin dış
yüzündeki kabartmalarda Hayat Ağacı çift başlı kartal ve iki arslanla birleştirilmiştir.

Kayseri Döner Künbette ( 13.y.y.) ağacın tepesinde çift başlı kartal, altında simetrik yerleştirilmiş arslan kabartmaları yer alır. Bugün kısmen kırılmıştır.
Niğde Akmedrese'de portal ( giriş kapısı ) bordür kenarında,insan
figürü ile birikte;
Divriği Ulu Camii Kuzey Portalinde dal şeklinde ağaç kabartması Anadolu Selçuklu sanatının ilk örnekleridir. Ayrıca Camiin batı (tekstil ) kapısı sağındaki nişde bulunan çift başlı kartalı da unutmamak gerekir. Çift başlı Kartalın kuyruk uçları ejder başı şeklindedir. Yani hakimiyet sembolü çift başlı kartalın ejder figürlü kanat uçları külliyeyi beklemektedir.

1271 tarihinde Selçuklu Başveziri Sahip Ata Fahrüddin Ali'nın
inşa ettirdiğ, Sivas Gökmedrese'de , portalin iki yanında , palmiyeye benzer, tepesinde kartal, dalları arasında kuş ve nar tasviri bulunan Hayat Ağacı da misallerden bir diğeridir.
Selçuklu Başkenti Konya'nın Beyşehir Gölü kenarındaki Sultan
Alaâddin Keykubad'ın yazlık Sarayı Kubadabad'da yıldız çinilerinde hayat ağacı motifi bulunmuştur.
Antik değere haiz halı ve kilimlerimizde yine hayat ağacı motifi bol miktarda bulunmaktadır.
Meşhur camilerimizden, Sultanahmed, Yenicami, Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı, Hürrem Sultan'ın eşi meşhur Rüstem Paşa Camisinde çini üzerindeki selviler, hep hayat ağacı tasvirleridir.
Bilhassa, Karacaahmed ve Eyüp Mezarlığında bulunan mezartaşlarında muhtelif asırlarda yapılmış hayat ağacının çeşitli veryasyonlarını bulabilirsiniz.
Hayat ağacı, ebedî hayatın, huzurun, güvenin habercisi, cennetin,
huzurun sembolüdür.
* * *
Başlanıçta insanları yanıltan şeytan; bütün kötü niyetine rağmen,
insan sevgisi karşısında kar gibi erimiş, kulaktan kulağa, nesilden nesile intikal eden ve M.Ö. 2.200 yıllarında ki tabletlerden okunduğu kadarı ile, Gılgameş Destanlarında, Tanrı Ea'nın yol gösterimi ile Gılgameş, hayatını ebedî hayat otunu aramağa vakfetmiş, ancak tam onu bulduğu anda, bir yılanın, yani ejderin ebedî hayat otunu yemesi ile bundan mahrum olmuştur. Eğer yılan bu otu yemeden Gılgameş onu koparsaydı, insanlık yarı ölümsüzlüğe ulaşacaktı !...
Allah, dünyayı yaratırken, genelde, kaos ve bunu takip eden bir düzen kurmuştur. Denizler dalgalanmadan durulur mu ? Fırtına öncesi sessizlik nedir ? Fırtınadan sonra denizler nasıl durulur? Sonbaharda kuruyan yapraklar, ilkbaharda neden canlanır ? Ejderin yediği ölümsüzlük otu efsanesi bize, bütün hastalıkların ilacının doğada bulunduğu, onu ümitle , cesaretle aramaya çalışıp, terleyerek ilim ve teknik yardımıyla bulup, insanlık hizmetine sunmayı da, yine bizlere bırakmıştır. Bir kedi eya köpek, hastalanığı zaman ot bularak yer.( Burada kocakarı ilaçlarını kastedmediğimiz bilinmelidir. Yan etkisi fazla olan kimyevî ilaçlar yerine, bulunabilirse, doktor kontrolünde bitkisel ilaçların tercihi düşünülmelidir !... )
Ebedî hayat otunu yiyen yılanın halk arasında hayâl gücü ile daha da büyütülmesi ile ejder adını alan yaratık, bütün soğukluğuna, korku ve ürkekliğimize rağmen; ebedî hayat zehiri sebebi ile ilâç, yani dertlere derman olarak mitoloji ve simgelerde yer almış, heraldik ve astrolojik bir semboldür.

Çin ve Doğu Türkistan'da çift başlı ejder, Gök-kubbeyi temsil eder, Luu ismiyle anılır.. Hind kültüründe nagâ (yılan ) veya yarı insan¬yarı yılan şekindeki su ma'budu, Uygur metinlerinde " Luu Khanları " mücevherli altun veya gümüş iplerle süslü olarak anlatılır. Fransızlar ise arc a dragon, evren takı, anlamında kullanırlar . Hayat ağacı dallarında bulunan yuvarlaklar, aslında güneş-ay ve yıldızları sembolize eder. Hayat ağacı dalında bulunan yuvarlaklar, bir ara Osmanı kültürüne geçerken " Kızıl Elma" olarak tercüme edilmiştir. Ziya Gökalp döneminde bir ideal olmuştur.

Ejder ; Göktürk Kaanı Kül Tigin'in M.S. 732'de diktirdiği Orhun Anıt¬larında kitâbelere, Uygur Bilge Kaan'ın anıtında, bir Kırgız Kurganında ejder taklı bir tunç maske şeklinde, bekçilik görevi yapmış;
İlhanlıların bayraklarında hâkimiyet sembolü olmuş; Mogol tesirli ipekli kumaşlarda ve Çinlilerin atlas perdelerinde, mühürlerde yine hâkimiyet-kuvvet-kudret sembolü olarak yer almış;
Çeşme musluklarında lüle olarak " Ab-ı Hayat " vermiş; 1239 yılında yapılan Amasya-Tokat kervanyolu üzerindeki Hatun Han çeşmesinde; XV. asırda Trabzon Fatih Camii karşısında bulunan bugün yok olan çeşmede; yine XV. asırda Kastamonu- İsmail Bey Hanı avlusundaki havuzda; XVI. asırda Ankara-¬Ayaş Karakaya Kaplıcasında; Yozgat Nizamiye Konağı Çeşmesinde;
Selçuklu dönemi önemli yapılarından Tuzhisarı Sultan Han, Susuz Han kemerlerinde yer alarak tüccarların mallarını beklemiş, onları hırsızlara, düşmanlara karşı korumuş;
Kastamonu ve Çankırı Dar'üş-şifa kapıları ile Divriği Ulu Camii ve Dar'üş-şifası'nda insanları hastalıklardan-salgınlardan korumuş;

Cizre Ulu Camii kapısı; Cizre Köprüsü ( kabartma olarak ); Ankara, Hacı Bayram Türbesi'nin Ankara Etnografya Müzesi'nde bulunan Türbe kapısı ; 1993 yılında Manisa Müzesi'ne kaldırılan Manisa Muradiye Camii minare kapısı ile Karabük -Safranbolu İzzet Mehmed Paşa Camii muvakkithane kapısında; Yozgat Müzesi'nde kapı tokmağı şeklinde;
Ani Kalesi kemerleri ile Diyarbakır Kal'ası Halep Kapısı Surlarındaki kabartmasıyla insanları düşmanlarından muhafaza etmiş ;
Artuk Hanedanı Kara Arslan'ın sikkeleri üzerinde yer alarak elden ele dolaşmış, Artuk Hanedanı arması olmuş;
Kapı tokmaklarında yer alarak, kâinata açılma, haneyi koruma görevi almış, özlemi çekilen sevgileri birbirine kavuşturmak amacı ile ses vermiş;
Rufâiller elinde arslanlara karşı kamcı görevi yapmış; Alplik ve erenlik sembolü olmuş;
Anadolu efsane ve geleneklerine göre defineleri beklemiş;
1250'li yıllarda Esnaf Teşkilâtının Pîri Kırşehirli Nasreddin-i Mahmud Ahi Evran-ı Velî'nin bastonu ile Anadolu esnafını teftiş etmiştir. Evran adı bilindiği gibi ejder mânâsına da gelmektedir.
Ayrıca dragon da ejder anlamında kullanılmıştır.
* * *
Dünyada, yılan gibi iki yüzlü insanlar yok mudur ? Elbette var !.. Bizim amacımız; insanoğlunun bütün güzel hasletlerine rağmen, beynine sokulan kötü fikirlerden mümkün olduğu kadar arındırmak, onlara rağmen insan doğasını kirletmemek, korumak, geliştirmek ... İşte insanoğlunun hoşgörü anlayışı... Eğer insanoğlu isterse, Tanrının lânetlediği şeytanı dahi, iyi huylu, faydalı bir yaratığa çevirebilir, tatli dil yılanı bile deliğinden çıkarır atasözümüzü hatırlayalım, yeter ki gayret gösterelim, bu amaçla çalışalım !...

* * *
Hz. Adem ve Havva'nın yılan tarafından sunulan yasak meyvanın yenmesinden dolayı cennetten kovulup, yeryüzüne inmeleri ve bu şekilde İnsanlığın, dünyada yayılışının, üremesinin, hayatla mücadelesindeki dikenli yolların, acı ve ızdırapların sonu, ebedî mutluluğun başlangıcı ve insanlığın bu vesile ile, bu kubbede hoş bir seda bırakmasının simgesidir.
Buda müridlerine şöyle söylerdi ;" Biz ayaklarımızla yürümez, kanatlarımızla uçarız..." Yani hayâl gücümüzle daima yeni şeyleri deneriz. Keşif ve icadlarda hayal gücümüzü çalıştırarak ortaya çıkmamış mıdır? Eğer çalışmasaydık, hayâl gücümüzü yeteri kadar kullanmasaydık, denemelerle yanılmasaydık, bugünkü medeniyet düzeyine, sanayi ve tıbbın modern imkânlarına erişebilir miydik ? Ebetteki hayır!

Bilindiği gibi Hz.Adem ve Havva'nın Cennetten kovulmasınin ana teması alın teri ile çalışmak !... Çalışarak karnımızı doyurmak, çalışarak üretken olmak, çalışarak başkalarına yardımcı olmak... Çalışan demir pas tutmaz; Boş durma, boşa çalış; çalışan kazanır;
çalışmak ibadetin yarısıdır, diye bir çok atasözlerimiz var.
Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Atatürk : Denilebilir ki;hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Diğer bir sözü ise; Türk öğün, çalış, güven !..İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü; " Yüksek karekterin başlıca tecellisi doğru, haysiyetli ve çalışkan olmaktır" diyor.
Bismark ise; Gençliğe üç öğüdüm var: çalış, çalış, çalış !

Hamerton ise; çalışmadan ne yapabileceğini kestiremezsin, diyor.
Franklin ; ayaktaki bir işci, oturmakta olan beyden çok daha iyidir.der. İncil ise; ekmeğini, terine banıp yiyeceksin diyor.

Bütün dinler felsefe ve dürüst çalışma esasına göre kurulmuştur. Çalışarak, terleme sayesinde hem vücudca dinç kalabiliyoruz, hem de üreterek insanlığa yardımcı oluyor, karnımızı doyurabiliyoruz.
Eğer dünyada çalışma olmasaydı, ne olurdu ? Birbirimizi yerdik, dedikodu alır giderdi, hâlâ taş devrini yaşar, Allah'ın insanlığa bahşettiği nimetlerden maalesef yararlanamazdık.
Hayat Ağacı hakkında Sahir ERMAN şöyle diyor : "... yılan şekline giren şeytanın sunduğu elmayı Hz.Adem, Havva ile birlikte ısırmış, en büyük günahı işlemiştir. Hz.Adem, Allah tarafından azarlanır ve cennetten kovulur. Artık yeryüzüne inecektir, çalışmadan karnını doyurduğu güzel günler geride kalmıştir. Yaşamak için çalışacak, elleri ve tırnakları ile toprağı kazıyacak, bir dikenle yetinecektir. Üstelik Cennetteki ölümsüzlük de bitmiş, insan soyu, ölümlü hâle gelmiştir. "
Biz de insanlarımızı eğitirirken "... çalışmanın fazilet olduğu, çalışma sayesinde insanlığın ilerlediği, yeni yeni keşif ve icadlarda bulunduğu, aksi halde elini uzattığı ağaçtan kopardığı meyve ile geçinen tembel ve ilkel bir yaratık halinde kalmış olacağı " hatırlanmalıdır.

Sahir Erman daha sonra şöyle devam eder :
"... Hayat Ağacından koparılan elmanın ısırılması üzerine Allah üç ceza verir.
1. Şeytan şimşek gibi yeryüzüne fırlatılır, ve açtığı çukur
cehennem haline gelir. Bu sadme esnasında denizlerin ortasından yükselen bir dağ ortaya çıkar . Bunun üzerinde 7 kat gök de cennet ortaya çıkar.
2. İkinci ceza yılana verilir ve ayakları kesilir, ebediyyen yerde
sürünmeğe mahkûm edilir.

3. Üçüncü ceza Hz. Adem ve Havva'ya verilir. İkisi de cennetten kovularak ölümsüz olma nitelikleri kaldırılır ve yaşamak için en sert tabiat şartları ve vahşi hayvanlarla çarpışmak ve beslenmek için hayat boyu çalışmak zorunda bırakılır. Bu ceza aynı zamanda lânettir ve bütün insan soyunu kapsamaktadır. Zaman içinde bu lânet içinde yumuşama görülürse de, insanoğulları bu cezanın ve yumuşamanın etkisini ters anlarlar ve Nuh Tufanı meydana gelir... İnsanlar arasında Allah'a bağlılıktan ayrılmayanlara Allah da rahmetini esirgemez: Oğullarını kurban etmekten çekinmeyen Hz. İbrahim'e koç gönderilir...".

Görülüyor ki Hayat Ağacı ; insanlığın yeni ufukları keşfetmesine, alın teri olmadan ekmeğine kavuşmasına imkân olmadığına, çalışmanın bir fazilet ve mutluluk anahtarı olduğuna, tembelliğin ise bedbinliğe, karamsarlığa ve kirli işlere yol açtığı, düşüncenin tekâmüle sebeb olduğu, alın teri ile kazanmanın, dürüstlüğün anahtarı olduğu insanlara öğretilmeye çalışılmıştır.
----------------------------------O-----------------------------
,1990
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet’in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Ä°stanbul Fethinin 555. Ayasofya’nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • AtatÜrk'Ün Vakıflarla Ä°lgÄ°lÄ° SÖzlerÄ°
 • 893 H / 1488 M. TarÄ°hlÄ° Akkoyunlu Yakub Han VakfÄ°yesÄ°
 • KomÜnÄ°zmÄ°n SembolÜ LenÄ°n Yıkıldı, Sıra BÄ°zans’ı DÄ°ze GetÄ°ren FatÄ°h Sultan Mehmed’e MÄ° GeldÄ° ?
 • BaŞkent Ankara'nın Ä°htÄ°yacı Olan Kongre MerkezÄ° Ne Zaman Yapılacak ?
 • AfganÄ°stan TarÄ°hÄ°ne Kısa BÄ°r BakıŞ Ve TÜrk Subaylar Eskden OlduĞu GÄ°bÄ° MÄ°lenyumda Da AfganÄ°stan Ordusunun EĞİtÄ°mÄ
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • AyaŞ VakfÄ°yelerÄ° ÜzerÄ°ne BÄ°r Deneme
 • Hacı Bayram-ı Velî Ve Tarıhe BaĞlılık
 • Ayasofya Cam??, M�ze Olması Ve Ardındak? Ger�ekler
 • Atat�rk'�n Konya'dan 20.�ubat 1931'de Ba�vekil �smet �n�n�'ye �ekti�i Telgraf Metni
 • Ahlat Vakıfları
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâî'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii İçşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri Üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli Üzeri Yazılı Ä°ki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş Çalışmaları
 • Osmanlıda Resî Ä°lk Müze Adı Ne Zaman Ortaya Çıktı?
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Ä°zmir Bahri Baba Eski Musevî Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâî Zaviyesi
 • Anadolu'nun G�be��nde 1229 Tar�hl� Ta�cı Ustalarının Dantel G�b� ��led��� Eser: D�vr��� Ulu Ca
 • Sel�uk Adı
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Tacedd�n Sultan Ve Evradı
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Ä°mparatorluğunda Ä°lk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakf�yeler�ndek� Tezy�nat
 • Kanun� Sultan S�leyman'ın O�lu �ehzade Mehmed'�n 1548 Tar�hl� Vakf�yes�- Hududnames�
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genelm�d�rl��� Ar��v�'nde Bulunan Vakf�yeler�ndek� Tezy�nat Ve K�lt�r
 • Şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Ä°stanbul _Üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz Önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • Osmanlı Döneminde 1895-1920 Yılları Arasında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Türk Kültürünün Izinden :truva Savaşı Ve Etrüskler
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Belgeler
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Bektasi Nutku-kendini Bil Ki Tanrıyı Bilesin
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi, Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyet Seviyesi
 • Mostar Köprüsü ön Raporu 06.01.1994
 • Anadolu Türk-islam Sanatında Bazı Yapılar Vekronolojiye Ait Katalog Denemesi
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksionculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Mili Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • O'nun Ardından, Kayseri Ortaçağ Kazıları Sempoyumunun Düşündürdükleri
 • Vefa Arıyorum , Gözlerim Kapalı
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Xıv. Asırda Tezhiplenmiş, Beylik Dönemine Ait üç Kur’an Cüzü
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 12 Zilkade 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli Teberrükat Eşyası Defteri
 • Taşınır Kültür Varlıklarının Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi, Korunması Ve Mevzuat Hazretleri
 • Gazi Yahya Paşa’nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan Esrlik Hatıraları
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Anadolu Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Safranbolulu Izzet Mehmed Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Iki Kur'an-ı Kerim
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • Vakıf Arziler Ve Gayrinemkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için Yapılan Faaliyetler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile Ilgili çalışm
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili (1992 Yılına Kadar) Seçilmiş Bibliyografya
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor ?
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Mühür Tatbik Defteri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli, üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatının Gelişimi Ve Batı Tesirleri, Günümüzde Yorumlayanlar
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Bikaç Vesika
 • Zeynelabidin Ali Er-rufai El-abdali El-kayserani Soyu Hakkında Yeni Hipotezler
 • Niksar Vakıflarına Genel Bakış
 • Osmanlı Adalet Bürokrasisi şer'i Siciller Ve Kanun-namelerden Damlalar
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Eski Ankaralılardan Nurettin Daş Ile Bir Söyleşi
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü'ndeki Yeri
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Hacı Bayram Soyu Ile Ilgili Tarihi Kaynaklar
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Mardin Vakıfları, Imam Zeynel Abidin'in 1158 . Tarihli Vakfiyesi Ile Artukoğlu Kutbiddin Ilgazi Ibni Melik Ibni Emir Timurtaş'ın
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Merzifon'da Bilinmeyen Bir Türbe '' Künbet Hatun ''
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfaî Hazretleri
 • Kur'an Ve ılım
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Phil.dr.hâmit Zübeyr Koşay
 • Istanbul?un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri Ile Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde Bulunan Hayvan Figürlü Halılarda Ejder-kaplumbağa-akrep-kertenkele Figürü
 • Hacı Bektaş Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan çini Hırsızlığı Ve Belgeleri
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Proto-türkler
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosias'ı ( Tisan )
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültür
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Maniheizm, Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu:nüvvap
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eserleri
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Sadrıazam Nasuh Paşa Hanı ( Sulu Han )
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Vakfettiği Danimarka'da Bulunan şamdan
 • Sahip Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Cumhuriyet'in 75. Yılında Vakıflar
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Sultan ı: Mahmud'un Orijinal Iki Vakfiyesi
 • Sultan ııı.selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Batı Tesirleri
 • Sultan ııı: Osman Vakfiyesi, Cilt Sanatı Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Sultan Reşad Devrinde Evkaf Bankası Kuruluş çalışmaları (türkiye Vakıflar Bankasının Tarihçesi )
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Ahilik, Ahi Evran-ı Veli Vakfiyesi Ve Ahi Vakıfları
 • Afganistan Tarhine Kısa Bir Bakış
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Ayasofyanın Müze Olması Ve Düşündürdükleri
 • Ankara Ulus Halı Sergisi Açılış Komuşması
 • Ahi şerafeddin
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Turk Kulturunun ızınden: Truva Sava?ları Ve Etruskler
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Turk Kulturunhun ızlerı Uzerıne Arastırma: Etruskler
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Anadoluda ılk Rufaıler Ve Zeynelabıdın Er Rufaı El Kayseranı
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Kültürümüzde Hos Görü
 • Sultan ıı. Bayezıd Dönem? Vez?rler?nden Hasan Pa?a Vakfı,
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Selçuk-name
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Yıldız çini Fabrikasına A?t Birkaç Vesika
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü'ndek? Yer?
 • Ba?kent Ankara'nın ?ht?yacı Olan Kongre Merkez? Ne Zaman Yapılacak ?
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür ?zler?
  (sem?ner Konu?mas? )
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında ?lk ön Rapor
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Selçuklu Kervansaraylarının Tur?zme Açılması
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Vakıf Esk? Eserler?n Yen? Koruma Pol?t?kası
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayı?ı Ve ?maretler
 • özel Müzeler
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •