TÜRK-ISLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
BAKİ KALAN BU KUBBEDE HOŞ BİR SEDADIR
BAKİ KALAN BU KUBBEDE HOŞ BİR SEDADIRSadi BAYRAM

Prof.Dr.M.Yılmaz ÖNGE’nin Aziz Hatırasına
İnsanların hayatı mevsimler gibidir. İlkbaharda doğar, yazın gençlik yıllarını yaşar, sonbaharda olgunluk yani yaşlılık dönemine girer, kışın ise bitkiler gibi derin bir uykuya dalar. Üstad Yahya Kemal Beyatlı’nın dediği gibi, Sessiz bir gemi kalkar bu limandan, ne el sallanır nede kol...
Her canlı doğar, yaşar ve ölür. Bu bir tabiat kanunu, ilâhi bir kanundur. Bu kanundan hiç bir yaratık kaçmamıştır, kaçamayacaktır... Kur’an-ı Kerim’de “ Her canlı ölümü tadacaktır “ mealinde bir âyet bulunmaktadır. Bu durumda, Manilius’un dediği gibi doğar doğmaz ölmeye başlarız, ölüme adım adım yaklaşırız. Her geçen gün bizi ölüme bir adım daha yaklaştırır.
Bir Atasözümüz bunları daha iyi açıklar : “ Bey de ölür, abdal da.... Bir evden ölü çıkacak demişler, herkes hizmetçinin yüzüne bakmış “.
Doğumla bu dünyaya nasıl gelir isek, ölümle de yeni bir dünyaya, ruhlar âlemine doğarız. Ancak, o yeni dünyadan şair Yahya Kemâl’in dediği gibi dönen olmamıştır, kâinatın sonuna kadar da olmayacaktır. Yahya Kemal, Sessiz Gemi’de bunu şöyle ifade ediyor :
Dünya’da sevilmiş ve seven nâfile bekler;

Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler.
Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden

Yine aynı şair Yol Düşüncesi şiirinde :
Ölüm, yabancı bir âlemde bir geceyse bile,
Tahayyülümde vatan kalsın, eski hâliyle.

Rindler’in Ölümü şiirinde ise ;
Ölüm âsude bahar ülkesidir her rinde
Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabirinde
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter

Bir başka şiirinde şahsi hislerimize gem vurmak amacıyla, sanki tasavvufî bir düşünce ile :
Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi,

Müşkil budur ki, ölmeden evvel ölür kişi.
Yahya Kemal Beyatlı; Geçiş adlı nesrinde “Rahatca dal, ölüm sonu gelmez bir uykudur “diyerek ölümden korkmadığını, kaderin kaçınılmaz bir sonu olduğunu belirterek, hayata bağlanmamızı, daha iyi çalışmamızı, korkunun ecele faydası olmadığını anlatarak, ölümle dünyevî bütün ızdırapların, acıların sona ereceğini, her gece yatarken ölüp, ertesi gün yeni bir güne, yeni bir hayata doğduğumuzu bize hatırlatır. O halde bu dünyadaki şahsi ihtirasımız niye... Kefenin cebi yok ki öbür dünyaya götürelim. Ne yaparsak bu dünyada yapacağız. Bu dünyada eserlerimizle anılarak hoş bir sedâ bırakmağa gayret göstereceğiz, ahi ahlâkı ile hayatımızı sürdüreceğiz. 80-90 senelik bir ömür ile milyonlarca yıl kıyaslanabilir mi ? Yaptığımız iyilik, insanlara gösterdiğimiz sevgi ve şefkat, yeni buluşlar ve kahramanlıklarımız ile geride bıraktığımız maddî ve manevî eserler bizi ilelebet yaşatır, yaşatacaktır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed “ Bu gün ölecekmiş gibi ibâdet et, hiç ölmeyecekmiş gibi çalış “ dememiş midir ?
Millî şairimiz Mehmed Emin Yurdakul;
“ Ölümün amansız kadit elleri
En mağrur başlara kül toprak döker “ demektedir.
Falih Rıfkı Atay, “ Ölüme karşı herkesten açık göğüs beklenmez “ derken Üstad Yahya Kemal :
Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin,

Bir çare yokmudur buna yâ Rabbel-Alemin,
derken Faruk Nafiz Çamlıbel, Sonsuz Rü’ya Rubâi’sinde :
Yerin altında devam etmesidir bence ölüm,
üstünde görüp geçtiğimiz rü’yânın

derken, şair Eşref bir kıt’asında :

Düşünsek biz ölümden korkmamak lâzım gelir, zira,
Yerin altında, üstünden ziyade akrabalarımız var ! , diyor.ı
Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş şiirinde :
Neylersin ölüm herkesin başında Uyudun, uyanmadın olacak, Kimbilir nerede, nasıl, kaç yaşında ?
Faruk Nafiz Çamlıbel, Akın adlı piyesinde :

Öleceği gün meçhul olmalı insanların !
O gün uzak da olsa, değil mi günü belli
Yoktur günü bilinen ölümlere teselli.

Abdülhâk Hamit Tarhan, meşhur Makber şiirinde :
Öldünse de berhayat idin dün

Öldün, bana verme yok mu bir ün
Öldün, nasıl eyleyeyim tahammül ?
Öldün,ölüm eyliyor teşekkül.

Öldün, sanadır bu ömr, düşkün
Kabrin nazarımda benden üstün
Sen öldün, ölüm güzel demektir.
Ölsem yaraşır gamınla her gün.

Ali Kavafoğlu’nun Hayat Destanı’nda ise konu şöyle tasvir edilir :
Rahat döşeğine hemen koyarlar,

Gömleğini yırtarak hemen soyarlar,
Kavum-Hısım öldüğümü duyarlar
Yumdum gözlerimi sükût ediyorum.
Bağlarlar çeneni örterler yüzün,

Parmaklar bağlanır uzanır dizin,
Eğer açık ise yumarlar gözün,
Güzelce ruhumu teslim ediyorum.
Bir yanda teneşir salaca hemen,

Yakasız gömleği giyen o zaman,

Dört kişi dört kola girdiği zaman,
Evlât ayalimi koyup gidiyorum.
Unuturlar seni üç gün geçmeden,

Ruhun için biraz helva pişmeden,
Kimi gider su getirir çeşmeden,
Bunların cümlesini ben seyrediyorum.

Karacaoğlan ise, bir destanında :
Ağa olsa, paşa olsa, beğ olsa
Yakasız gömleğe sarılır bir gün,

diyerek ölümün herkesi eşit kılacağını sembolize eder. Hemen aklımıza atasözlerimiz geliyor :
Ölen ile kim ölmüş...
Ölüm ile misafir, ansızın gelir.

Yatan ölmez, eceli gelen ölür.
Ölelim de görelim.
Ölüm ile öç alınmaz.
Ölüm bağıra bağıra gelmez.
Ölende mi kabahat, öldürende mi ?
Ölmüş eşek arar, nalın sökmeğe.
Öldürseler kanı akmaz.

Ölüm telaşı, insanı ölümden daha çok korkutur.
Topraktan geldik, toprağa döneceğiz.

Mezartaşlarımızda anlatılan ölüm anekdotlarından da misal vermek isterim :
Dur yolcu, ben de senin gibiydim.
Sen de benim gibi olacaksın!
Bir Fatiha okursan, bu toprakta kalacaksın...
Ey insanoğlu, bana bak, ibret al, ben de senin gibi dünyada idim. Doğdum, büyüdüm, yaşadım, yürüdüm, dolaştım, mal-mülk, eş-dost, şan-şöhret, makam-mevki sahibi oldum.Sonunda bu toprağa girdim.
Kimsesiz kimse yoktur; herkesin var kimsesi

Kimsesiz kalsım, meded ey kimsesizler kimsesi.
Ziyaretten murâdım bir dûadır,

Bugün bana ise, yarın sanadır.
Nakkaşbaşı Ahmed Ağa’nın İstanbul’daki mezartaşında şu beyit bulunmaktadır :
Felek tâşında ma’cün-u hayâta sâ’yedüp Lokman çürüttü, mâye-yi ömrün memâta bulamadı derman.
Hekim Hafız Ahmed Efendi’nin mezartaşında ise:
Dikkat ile nazar eyle bu mezârın taşına

Akil isen, gafil olma, aklını al başına,
Salınub bir dem gezerken gör ne geldii başıma,
Akıbet turab oldum, taş dikildi başıma.
Hattat Nafiz Hacı İbrahim Efendi’nin mezartaşında ise :
El çeküb bilcümleden etti bekâya rihleti
Tukedüp gerü mal-ü mülk-ü, devletü
Kim gelüp kabrim ziyaret eyleyen ihvanımız
Okusunlar rûhuma “ Kul Huvallah “ âyeti.

Hasan Basri Cantay’ın Yusuf Ziyaeddin Ersal’ın mezartaşına yazdığı kıt’a ise şöyle :
Bir müceddid isi Yusuf gerçek.
Neşr-i feyz eyledi, son ömrüne dek.
İrtihal eyledi eyvâh o da
İrci’î emrine Lebbeyk diyerek.
Batılı yazarlardan Ernast Renan, Çocukluk ve Gençlik Hatıraları adlı eserinde, “ Ölüm, insanları kızdıracak derecede müsavatcıdır “ derken, Seneca, “ Ölüm bazan bir ceza, bazan bir armağan, çoğu zaman da bir lütufdur “ diyor. Longfellow ise, “ Gençler ölebilir, fakat yaşlılar ölmelidir” derken yaşlı, felçli, her türlü ihtiyacını başkalarından bekleyen veya tamamen şuûrunu yitirmiş kimseler için, ölümün bir lutuf olduğunu vurgulamaktadır.
Montaigne, “ Bütün günler ölüme gider, son gün varır “ derken, John Lucky Mc Creery, “ Ölüm yoktur ! Yıldızlar bir başka kıyıda doğmak üzere batarlar “ diyerek ölümün yeni bir doğum, sonsuz bir doğum olayı olduğunu belirtir. Ölmeden önce bu dünyada kimse mutlu değildir. Zira, herkesin kendine göre bir problemi, bir beklentisi vardır. Bunlar, gerek aîlevî, gerek iş hayatı, gerekse sosyal hayatta olabilir. Ancak hepsi, sonsuz doğumla sona erer. Çırpınan, dalgalanan deniz bir anda sütliman oluverir. Dertler, kederler, üzüntüler, sevinçler, aşklar, ihtiraslar, bankadaki mevduatlar, ev, araba, evsahibi-kiraci problemleri bir anda sona erer, ebedî hayat başlar. Amaç işte o hayattta mutlu olabilmek... Gerisi boş..
Görülüyor ki, bu dünyada bakî kalan hoş bir sedadır...gerisi yalandır. Türk tasavvuf ahlakî prensiplerinden biri olan “ ölmeden evvel ölerek “, şahsi ihtiraslarımıza gem vurmalıyız. İnsanların kalbini kırmadan, aldatmadan yaşamalı, gelecek nesillere bu dünyayı temiz ve insan sevgisi ile bırakmalıyız. Yoksulları düşünerek yardım etmeli, gelecekte bizimde yoksul duruma düşeceğimizi unutmamalıyız. Bildiklerimizi yazmalı, bilmediklerimizi de okuyup öğrenmeliyiz. Rahmetli üstadim, aziz ve muhterem dostum Ord.Prof.Dr. Ahmed Süheyl Ünver’in dediği gibi artık kağıtlı-kalemli bir millet olmalıyız. Bu suretle geride bıraktıklarımızla anılmalıyız.
Hayat, acı bir yalan, kısa bir rü’yâ... insan şuûru ve meyvesi ise, genlerle devam eden, mikroskopla ancak görülebilen, fakat ; uçsuz-bucaksız, kâinat kadar sonsuz evren... İşte, İnsanoğlu zekâsıyla uzaya da el attı, sırlarını keşfediyor ve onu da feth etme yolunda ... Ama ölüm tarihini hiç mi hiç bilemiyor, bu sırrı asırlarca keşfedemiyor, bilgisayarlar sessiz kalıyor... İşte İnsan denen meçhul yaratık...
----------------------------------O--------------------------------
,1994
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet’in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Ä°stanbul Fethinin 555. Ayasofya’nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • AtatÜrk'Ün Vakıflarla Ä°lgÄ°lÄ° SÖzlerÄ°
 • 893 H / 1488 M. TarÄ°hlÄ° Akkoyunlu Yakub Han VakfÄ°yesÄ°
 • KomÜnÄ°zmÄ°n SembolÜ LenÄ°n Yıkıldı, Sıra BÄ°zans’ı DÄ°ze GetÄ°ren FatÄ°h Sultan Mehmed’e MÄ° GeldÄ° ?
 • BaŞkent Ankara'nın Ä°htÄ°yacı Olan Kongre MerkezÄ° Ne Zaman Yapılacak ?
 • AfganÄ°stan TarÄ°hÄ°ne Kısa BÄ°r BakıŞ Ve TÜrk Subaylar Eskden OlduĞu GÄ°bÄ° MÄ°lenyumda Da AfganÄ°stan Ordusunun EĞİtÄ°mÄ
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • AyaŞ VakfÄ°yelerÄ° ÜzerÄ°ne BÄ°r Deneme
 • Hacı Bayram-ı Velî Ve Tarıhe BaĞlılık
 • Ayasofya Cam??, M�ze Olması Ve Ardındak? Ger�ekler
 • Atat�rk'�n Konya'dan 20.�ubat 1931'de Ba�vekil �smet �n�n�'ye �ekti�i Telgraf Metni
 • Ahlat Vakıfları
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâî'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii İçşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri Üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli Üzeri Yazılı Ä°ki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş Çalışmaları
 • Osmanlıda Resî Ä°lk Müze Adı Ne Zaman Ortaya Çıktı?
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Ä°zmir Bahri Baba Eski Musevî Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâî Zaviyesi
 • Anadolu'nun G�be��nde 1229 Tar�hl� Ta�cı Ustalarının Dantel G�b� ��led��� Eser: D�vr��� Ulu Ca
 • Sel�uk Adı
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Tacedd�n Sultan Ve Evradı
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Ä°mparatorluğunda Ä°lk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakf�yeler�ndek� Tezy�nat
 • Kanun� Sultan S�leyman'ın O�lu �ehzade Mehmed'�n 1548 Tar�hl� Vakf�yes�- Hududnames�
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genelm�d�rl��� Ar��v�'nde Bulunan Vakf�yeler�ndek� Tezy�nat Ve K�lt�r
 • Şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Ä°stanbul _Üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz Önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • Osmanlı Döneminde 1895-1920 Yılları Arasında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Türk Kültürünün Izinden :truva Savaşı Ve Etrüskler
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Belgeler
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Bektasi Nutku-kendini Bil Ki Tanrıyı Bilesin
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi, Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyet Seviyesi
 • Mostar Köprüsü ön Raporu 06.01.1994
 • Anadolu Türk-islam Sanatında Bazı Yapılar Vekronolojiye Ait Katalog Denemesi
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksionculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Mili Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • O'nun Ardından, Kayseri Ortaçağ Kazıları Sempoyumunun Düşündürdükleri
 • Vefa Arıyorum , Gözlerim Kapalı
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Xıv. Asırda Tezhiplenmiş, Beylik Dönemine Ait üç Kur’an Cüzü
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 12 Zilkade 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli Teberrükat Eşyası Defteri
 • Taşınır Kültür Varlıklarının Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi, Korunması Ve Mevzuat Hazretleri
 • Gazi Yahya Paşa’nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan Esrlik Hatıraları
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Anadolu Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Safranbolulu Izzet Mehmed Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Iki Kur'an-ı Kerim
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • Vakıf Arziler Ve Gayrinemkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için Yapılan Faaliyetler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile Ilgili çalışm
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili (1992 Yılına Kadar) Seçilmiş Bibliyografya
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor ?
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Mühür Tatbik Defteri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli, üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatının Gelişimi Ve Batı Tesirleri, Günümüzde Yorumlayanlar
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Bikaç Vesika
 • Zeynelabidin Ali Er-rufai El-abdali El-kayserani Soyu Hakkında Yeni Hipotezler
 • Niksar Vakıflarına Genel Bakış
 • Osmanlı Adalet Bürokrasisi şer'i Siciller Ve Kanun-namelerden Damlalar
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Eski Ankaralılardan Nurettin Daş Ile Bir Söyleşi
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü'ndeki Yeri
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Hacı Bayram Soyu Ile Ilgili Tarihi Kaynaklar
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Mardin Vakıfları, Imam Zeynel Abidin'in 1158 . Tarihli Vakfiyesi Ile Artukoğlu Kutbiddin Ilgazi Ibni Melik Ibni Emir Timurtaş'ın
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Merzifon'da Bilinmeyen Bir Türbe '' Künbet Hatun ''
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfaî Hazretleri
 • Kur'an Ve ılım
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Phil.dr.hâmit Zübeyr Koşay
 • Istanbul?un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri Ile Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde Bulunan Hayvan Figürlü Halılarda Ejder-kaplumbağa-akrep-kertenkele Figürü
 • Hacı Bektaş Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan çini Hırsızlığı Ve Belgeleri
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Proto-türkler
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosias'ı ( Tisan )
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültür
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Maniheizm, Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu:nüvvap
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eserleri
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Sadrıazam Nasuh Paşa Hanı ( Sulu Han )
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Vakfettiği Danimarka'da Bulunan şamdan
 • Sahip Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Cumhuriyet'in 75. Yılında Vakıflar
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Sultan ı: Mahmud'un Orijinal Iki Vakfiyesi
 • Sultan ııı.selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Batı Tesirleri
 • Sultan ııı: Osman Vakfiyesi, Cilt Sanatı Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Sultan Reşad Devrinde Evkaf Bankası Kuruluş çalışmaları (türkiye Vakıflar Bankasının Tarihçesi )
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Ahilik, Ahi Evran-ı Veli Vakfiyesi Ve Ahi Vakıfları
 • Afganistan Tarhine Kısa Bir Bakış
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Ayasofyanın Müze Olması Ve Düşündürdükleri
 • Ankara Ulus Halı Sergisi Açılış Komuşması
 • Ahi şerafeddin
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Turk Kulturunun ızınden: Truva Sava?ları Ve Etruskler
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Turk Kulturunhun ızlerı Uzerıne Arastırma: Etruskler
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Anadoluda ılk Rufaıler Ve Zeynelabıdın Er Rufaı El Kayseranı
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Kültürümüzde Hos Görü
 • Sultan ıı. Bayezıd Dönem? Vez?rler?nden Hasan Pa?a Vakfı,
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Selçuk-name
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Yıldız çini Fabrikasına A?t Birkaç Vesika
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü'ndek? Yer?
 • Ba?kent Ankara'nın ?ht?yacı Olan Kongre Merkez? Ne Zaman Yapılacak ?
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür ?zler?
  (sem?ner Konu?mas? )
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında ?lk ön Rapor
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Selçuklu Kervansaraylarının Tur?zme Açılması
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Vakıf Esk? Eserler?n Yen? Koruma Pol?t?kası
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayı?ı Ve ?maretler
 • özel Müzeler
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •