TRK-ISLAM KLTR VE MEDENYET - TURK'S AND ISLAMC CVLZATOAN, FOUNDATONS, ART,HSTORCAL ART, HSTORY
TACEDD�N SULTAN VE EVRADI
TACEDD�N SULTAN ve EVRADI

Taceddin Sultan ve Evrad�, T�rk D�nyas� Tarih Dergisi, S.87, Mart 1994, Ba�ak Ofset Matbaas� �stanbul 1994, s.45-53.�da yay�mlanm��t�r.

Sadi BAYRAM

16. T�rk Devleti, gen� T�rkiye Cumhuriyeti Ba�kenti Ankara'n�n bir �ok manev� bek�ileri bulunmaktad�r. Bunlar�n ilk d�rd�n� s�ralayacak olursak, Mamak'da H�seyin Gazi Hazretleri; Ankara'n�n g�be�inde, eski bir Frig-Roma tap�na��, daha sonra Bizans kilisesi, Sel�uklular ve Osmanl�lar zaman�nda Ak Medrese diye an�lan Roma Mabedi'nin biti�i�inde yatan, ve onu koruyan Hac� Bayram-� Vel� Hazretleri, Posta Caddesi ile Hay�rl� Soka�� ke�i�ti�i noktaya yak�n bir yerde yatan Hallac-� Mahmud; Hacettepe'de Taceddin Sultan, Ankara'y� ebediyyen beklemektedirler...
Merhum Mehmed Akif Ersoy taraf�ndan ilk ve son def'a yaz�lan �stikl�l Mar��m�z ise, Tanr�'n�n bir lutfu keremi ile Tacedd�n Derg�h�'�nda yaz�lm��t�r. Bunun bir s�r-� hikmeti h�l� bilinmemekte, veya �zerinde durulmamaktad�r.
�anakkale Destan�'n� yazan me�hur vatan �airimiz merhum Mehmed Akif Ersoy'un �l�m�n�n 50. y�l� m�nasebetiyle; Kutlama Komitesinin Genel Kurul �yesi olarak Taceddin Sultan Derg�h� hakk�nda 1986 tarihinde bir yaz� yay�nlamay� d���nm��t�m.
Derg�h ve Sultan II. Abd�lh�mid'in Taceddin Sultan ad�na yapt�rd��� Camiin r�l�ve ve restorasyon projeleri Vak�flar Genel M�d�rl��� taraf�ndan s�r'atle haz�rlatarak, zaman�n Genel M�d�r� Dr. Leyl� Elbruz�un gayretleriyle restorasyonunu 50. y�l t�renlerine yeti�tirmi�tir. S�z konusu projelerle birlikte yay�nlamak �zere Derg�h ve Taceddin Sultan hakk�nda ara�t�rmalara ba�lad�m.
Say�n Prof.Dr.Hikmet Tanyu'nu Ankara Adak Yerleri adl� eserinde 10 sat�rl�k bilgiden ba�ka ; ki�ili�i, tarik�ti, t�rbenin mimar� yap�s� hakk�nda bir yay�na rastlamad�k. Tek bulabildi�imiz, rahmetli dostum, �stad�m Enver Behnan �apolyo'nun 1958 y�l�nda Ankara Belediye Dergisi'nde yazm�� oldu�u 2 sayfal�k k�sa tan�t�m yaz�s�...
Derg�h'�n son postni�ininin torununu buldum. Kendisi, tekke ve zaviyeler 1926 y�l�nda kapat�lmadan �nce �ocuk ya�ta oldu�unu, k�z �ocu�u oldu�u i�in de derg�h kullar� aras�na giremedi�ini, rahmetli babas�n�n bu konular� evde konu�mad���n� s�yledi. Yaln�z, �stikl�l Mar�� �airi Mehmed Akif'i Deg�hta havuz ba��nda �ay i�ti�i ve ney �fledi�ini hat�rl�yor. Derg�hta car� olan tarikat hakk�nda bile bilgi sahibi olmad�klar�n� beyan etmi�lerdi. Tarikatlar da yasakland��� i�in her halde konu �zerine giden, ara�t�ran olmad�...
Bu durumda tek kaynak, rahmetli dostumuz Enver Behnan �apolyo'nun makalesidir. Makalenin kayna��; Ankaral� �emsi z�de Ahmed Efendi'nin, �eyh Dervi� Muslu Ankarav�'nin 1147 H\ 1734-35 M. tarihinde yazmi� oldu�u , takriben 100 sayfal�k eseri Enver Behnan �apolyo'ya hediye etmesidir.
1.6.1972 tarihinde Ankara'da vefat eden Enver Behnan �apolyo; bu sat�rlar�n yazar� Sadi Bayram, �smet Binark ve Y�lmaz �nge'ye sa�l���nda yapt��� vasiyette; evdeki zengin k�t�phanemi, Ankara Mill� K�t�pheneye verin. Yazmalar, k�zlar�ma mirasd�r, demi�tir... Ailesine de bu konudan bilgi vermi�tir. E�i de Enver Behnan Bey'den 8 ay sonra vefat edince, k�zlar�, babam�n vasiyetini yerine getirin diye bizleri s�k��t�rd�lar. Zaman�n Mill� K�t�phane Genel M�d�r�, kitaplar� al�p, k�t�phane bah�esine koyaca��m, �zerine branda gerece�im, kitaplar rezil olacak, dursun evde, yeni bina a��l�nca kitaplar� al�r, �apolyo odas�na koyar�z , demi�ti.
Aradan zaman ge�ti,kitaplar Mill� K�t�phane taraf�ndan al�nmay�nca, k�zlar� �zmir Mill� K�t�phanesi'ne vermek istedi, nakliye problem oldu. Neticede, k�t�phaneyi, Ankara �niversitesi Dil ve Tarih�-Co�rafya Fak�ltesi K�t�phanesine ba���lad�lar. Kitaplar teslim edilirken listeleri yap�lmad�. Asistanlar, kitaplar� kamyona doldurup
g�t�rm��ler.. Baz� kitapc�lardan duyduklar�m�z ise; k�ymetli kitaplar, baz� ki�iler taraf�ndan tasnif �ncesi, al�nm��, di�erleri Dil ve Tarih�-Co�rafya Fak�ltesi'ne teslim edilmi�.
�eyh Dervi� Muslu Ankarav�'nin 1735'de yazd��� eseri, Dil ve Tarih-Co�rafya Fak�ltesi K�t�phanesi'nde b�t�n aramalar�m�za ra�men bulamad�k. Rahmetli �apolyonun k�z� Bayan Aytek, evde bulunan ve rahmetli babas�ndan kalan 15 adet yazmay� bize b�y�k bir misafirperverlikle g�sterdi, ancak arad���m�z eser, onlar i�inde yoktu.
Dolay�s� ile ara�t�rmam�z, d�k�man eksikli�inden yap�lamad�.
Konunun pe�ini b�rakmad�k. Hac� Bayram-� Vel� soyundan gelen, Ankara'n�n e�raf�ndan, �air ,kolleksiyoncu, Cumhurba�kanl��� emekli Genel Sekreteri ve emekli B�y�lel�ilerimizden, �imdi rahmet ve minnetle and���m�z Say�n Fuat Bayramo�lu'na konuyu arz etmi�tim. Tarih� �ahsiyeti hakk�nda fazla bilgi sahibi olmad���n�, bir �ey bulursa g�nderteceklerini vaadettiler. Say�n Bayramo�lu, Kas�m 1990'da yazd��� bir mektupta, Taceddin Sultan'�n Evrad�n� buldu�unu ve bir fotokopisini taraf�m�za l�tfettiklerini sevin�le ��rendim.
Taceddin Sultan'�n Evrad�'n� yeni harflerimize, mesa� arkada��m Recep Dalk�l�� yeni harflere �evirdi ve Tahsin T�rker tashih etti. Eser, 20 sayfadan ibaretti. Evrad, 1262 H./1845 y�l�nda Karadenizli oldu�unu tahmin etti�imiz, Taceddin Sultan T�rbedar� Haf�z Hasan ��kr� Efendi taraf�ndan kopya edilmi�, ve kopya Derg�h'�n postni�ini �eyh Osman V�f� Efendi taraf�ndan hem m�hr� ile , hem de el yaz�s� ile yaz�larak, do�rulu�u ayn� tarihte ayn� �eyh Efendi taraf�ndan tasdik edilmi�tir. Belge niteli�indedir.
Orijinali Say�n Fuat Bayramo�lu'nda bulunan eser, Enver Behnan �apolyo'nun makalesinin 1. b�l�m�nde zikretti�i eser ile tamamen ayniyet g�sterir. Zira, �apolyo'nun I. b�l�mde zikretti�i Taceddin Sultan Evrad� da 1262/1845 tarihlidir. Ancak ; Evrad,Tacedd�n Sultan'�n o�lu �eyh Mustafa Ankarav�'nindir. Postni�in Osman V�f� Efendi taraf�ndan yaz�lm��t�r.
�apolyo'nun elinde olan eserin II. b�l�m�nde Taceddin Sultan'�n silsilesi yer almaktad�r ki, bizim i�in �ok �nemlidir. �eyh'in k�sa biyografisi ve Derg�h'ta �eyhlik yapanlar�n isimleri vard�r.
Taceddin Derg�h�'nda �eyhlik edenler, silsileden al�nan bil�ilere g�re s�ras� ile ��yledir :
�eyh Taceddin,
o�lu �eyh Mustafa Ankarav�,
�eyh �brahim Baba,

Sel�mi Ali Efendi,
Gizli �eyh Esseyyid Mehmed Efendi Bursav�, o�lu �eyh Mehmed,

�eyh Abdurrahman,
�eyh Peri Mehmed,
�eyh Osman,
�eyh �ehabeddin Ankarav�,
�eyh Mehmed,
�eyh Ahmed efendi,
�eyh Osman V�f� Efendi,
�eyh Mehmed Tayyib,
Mevlev� �eyhi, �eyh Mehmed Efendi,(Bursa'daki me�hur Emir Sultan'�n torunlar�ndand�r, silsilede bu �ekilde kay�tl�d�r.�eyhlik tayini yap�l�rken, o tarikat�n ehli bulunamazsa, ba�ka tarikatlardan �eyh tayini yap�labilmektedir. ��te burada, misaline rastl�yoruz. Bir Mevlev� tayin ediliyor.)

�eyh Abd�lhalim,
�eyh H�sameddin,
Tahir Efendi,
�eyh Feyzullah,
�eyh Ahmed,
�eyh Sel�haddin,
�eyh Ahmed,
�eyh Mehmed Ni�an, �eyh Mehmed �emseddin, �eyh Galib,

�eyh Mehmed H�sameddin,
�eyh Bah�eddin,
�eyh S�leyman,
�eyh Mehmed, Mustafa, Ne�'ed,Aziz, Bedreddin, Mahmud Necmeddin.
( Hepsini karde� olmas�n� d���n�yoruz) �eyh S�leyman o�lu Mehmed Efendi,
Bu b�l�mdeki biyografide, anlad���m�za g�re, Taceddin Sultan; Bursa'dan Ankara'ya hicret etmi� ve Ankarav� mahlas�n� alm��t�r. Hangi tarihte Ankara'ya geldi�i belli de�ildir. Eser 1735 tarihinde yaz�ld���na g�re, Sultan I. Mahmud zaman�ndan �nce oldu�u kesindir. Bize g�re XVI. y�zy�l ba�lar�nda geldi�i s�ylenebilir ?
III. b�l�mde �eyh Taceddin Sultan'�n Esr�r-� il�hileri bulunmaktad�r Ayr�ca menk�beler vard�r. IV.b�l�mde �l�hiyat-� T�cizade bulunmaktad�r. Taceddin Sultan o�lu �eyh Mustafa'n�n �iirleri, il�hileri yer al�r. �eyh Mustafa'n�n bu �iirlerden ��ir oldu�unu anl�yoruz.
�iirlerinden baz� beyitler verelim :
Bir acaip derde d��t�m, anda yoktur intiha,
Nice olsun i� bu derde intiha yok iptida.
*
Bu dev�y� derdi a�k a��klar� ihya eder

A��ka insaf de�ildir istemek derde dev� *
A��k visale ermez

Ma�uk r�za vermeyince,
*
Maksuda nail olmaz Hanetenha bulmay�nca.
*
Noksan g�rmez a��k yarda Ay�b g�remez o bir �eyde
*
Eyleyemez ���k bir yerde Murad�na ermeyince
G�n�l nice ferdad�nca a�lars�n Ol yolu bilenlerden sormakt�r Nice efg�n eder nice inlersin
Bu yolun yolcusu haber almakt�r B�yledir t� ezel bu yolun hali Kimisi usludur bir kimisi deli
**
Ki sen sensin h�lik�n ile ben sen Senindir merhamed �efk�t Allah'�m

Kime a�layay�m,kime boyun e�em ben Senindir merh�med �efk�t Allah�m Sana l�y�k nemiz var bo� elimizde Senindir merhamed �efk�t Allah�m.
**
D�nya f�ni, sen f�ni
Akil olan d�nya sana aldan�r�m Benim m�lk�m deyu bilenler k�ni Akil olan d�nya sana aldan�r m�?
*
Ten b�ki de�il can�n emaned
Pak ile sevdadan etme h�yaned Muarrerdir hesab olur k�yamed Akil olan bu d�nyaya aldan�r m�?
*
Gelib kimse bunda karar etmedi Fena meta�ndan al�p gitmedi
��n bildi se�irtti i�i bitti
Akil olan d�nya sana aldan�r m� ?
�iirler yukar�da g�r�lece�i �zere tasavvuf� olup, herkesin anlayaca�� tarzda �z t�rk�e yaz�lm��t�r.
Hac� Bayram-� Vel� Hazretlerinin ota��n�n kuruldu�u Hacettepe'nin do�u k�sm�nda bulunan Taceddin Sultan Derg�h�, bug�n ilim merkezi olan Hacettepe �niversitesi Rekt�rl��� sahas� i�inde kalm��t�r. Derg�h, halen Mehmet Akif Ersoy M�zesi olarak kullan�lmaktad�r. Bu Derg�h; Kurtulu� �ava�� s�ras�nda, �stanbul'dan gelen Mehmet Akif Bey'in ikametine Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atat�rk taraf�ndan tahsis edilmi�ti. �stikl�l Mar��m�z da bu Derg�h'da yaz�ld��� i�in buras� Mehmed Akif M�zesi olarak tanzim edilmi� ve Hacettepe �niversitesi Rekt�rl��� kullan�m�na b�rak�lm��t�r.
Hacettepe �niversitesi Hastahanesi'nin de bulundu�u tepe, bug�n, dertlilere dev�, hastalara �ifa da��tmakta, eskiden g�n�l tamiri, iyile�tirme, g�n�l temizleme, safla�t�rma yerini, bug�n fizyolojik hastalar�n iyile�tirilmesine b�rakm�� bulunmaktad�r.
1845 y�l�ndan g�n�m�ze intikal eden, Tacedin Sultan'�n Evrad�n� inceleyelim :
Bismill�hirrahmanirrahim,
Kutbu d�irei hakik�t menba'� esrar-� tarik�t ve k�n�z-� ul�m-ima'rifet �eyhu's-sakaleyn Tacedd�n bin Tacedd�n es-Seyyid �eyh Mustafa kaddesallahu s�rrehuma Hazretlerinin te'lifat-� aliyyelerinden i�bu evrad-� �erifelerinin \2\ ibtida k�raatlar�nda ruh�niyyet-i Resulullah ve c�mle ehlullah h�z�run olduklar� hale ba'de salat�'l-fecr ihlasla k�raat olunur ve dahi sebeb-i selamet-i d�nya ve �hiret ve hus�l-i muradetleriyle �l�m-i her d�alemden mas�n mahf�ziyetleriy��n t�un,veba ve mesaibden mas�n olmalariy��n ve hem dahi bir hasta �zerine k�raat olunsa, �ifa bulur deyu risaleyi �eriflerinde \3\ �erh ve beyan olunmu�tur . El'�n derg�h-� m���r�nileyhde devam olunur. Ve min Allahi't-tevf�ki ve'l-kab�l.
HAZA EVRAD-I �ER�F-� TACEDD�N VEL�
Bismill�hirrahmanirrahim
All�h�mme ente's-sem�'ul-al�mu Y� Al�m.L� il�he ill� ente s�bh�neke abd�n k�s�run f� ub�diyyetike vel� ya'bud�ke hakka i'b�detike ve ene esta�firuke ve et�b� ileyke l� �ey'�n \4\ misleke ve l� �ey'�n fevgake ve l� ekbere minke ve l� il�he gayruke y� Ze'l-cel�li ve'l-ikr�m.
All�h�mme ente'l-kaviyyu'l-kad�mu y� Kad�m. L� il�he ill� ente s�bh�neke abd�n k�s�run f� ma'rifetike ve'l-aklu �ciz�n f� idr�kike ve l� y�drikuke hakka idr�kike ve ene esta�firuke ve et�b� ileyke l� �ey'�n misleke ve l� �ey'�n fevgake ve l� ekbere minke ve l� il�he gayruke Y� Ze'l-cel�li ve'l-ikr�m.
\5\ All�h�mme ente'l-aliyyu'l-az�mu y� Azim. L� il�he ill� ente s�bh�neke abd�n k�s�run fi's-sen�i aleyke ve l� yuhs� hakka sen�'u aleyke ve ene esta�firuke ve et�bu ileyke l� �ey'�n misleke ve l� �ey'�n fevgake vel� ekbere minke ve l� il�he gayr�ke y� Ze'l-cel�li ve'l-ikr�m.
All�h�mme ente'l-az�zu'l-Ker�mu y� Ker�m. L� il�he ill� ente s�bh�neke inn� k�nt� \6\ minezz�lim�n ve ene esta�firuke ve et�b� ileyke l� �ey'�n misleke ve l� �ey'�n fevgake ve l� ekbere minke ve l� il�he gayr�ke y� Ze'l-cel�li ve'l-ikr�m.
�nne'd-dal�lete ve'l-hid�yete minke tudillu bihi men te��u ve tehd� bihi men te��u inneke al� kulli �ey'in kad�r�n ve kull� emrin ileyke yes�r. L� y�s'el� an fi'like ve ente tes'el� an fi'l-i abdike ve kull� �ey'in yerci'u ileyke inneke Sett�ru'l-uy�b \7\ ve inneke �aff�ru'z-z�n�b. Ta'lemu m� fi'l-kul�b. L� m�ni'a lim� a'teyte ve l� mu'tiye lim� mena'te ve l� r�dde lim� kadeyte .�hdina's-s�r�te'l�mustak�m. S�r�tallez�ne en'amte aleyhim. Gayri'l-ma�d�bi aleyhim ve l�dd�ll�n �m�n.
E�hed� en l� il�he illallah ve e�hed� enne Muhammeden abduhu ve Res�luhu All�h�mme salli al� Muhammed'in ma'�niye'l-m�lki ve'l �melek�ti ve n�shati n�ru' \8\ l-ehadiyeti l�h�te. Ve haz�in-i zi'l�cel�li ve'l-cem�li ve'l ceber�t.
All�h�mme salli al� Muhammedin �ef�u'l-us�ti ve'l-m�znib�ne muhibbi'l-etk�y�i ve's-s�lih�ne aduvvu'l-k�fir�ne ve'l m�n�f�k�ne el meb'�su li'l-evvel�ne ve'l-�hir�ne. Ve al� �lihi ve ash�bihi'l�m�sta�fir�ne ve Hulef�ihi'r-r��id�ne Eb� Bekrin ve �mere ve Osm�ne ve Al� ve ale'l-mukarreb�ne r�dv�null�hi te�l� aleyhim ecma'�n. Ve al� s�iri'l-enbiy�i \9\ ve'l-m�rsel�ne. Fensurn� ale'l-kavmi'l-k�fir�ne ve'l-m�n�f�k�ne ve il�huk�m il�h�n v�hidun l� il�he ill� Hu. �nnehu evvel�'l-evvel�ne ve innehu �hiru'l-�hir�ne ve innehu z�hir�'z-z�hir�ne ve innehu b�t�n�'l-b�t�n�n. L� il�he illall�hu h�ve r�z�k� ve r�z�ku kull� merz�kun bi'r-r�zk�'l-ezeliyyi'l-ebediyyi l� il�he illall�hu h�ve musavvir� ve musavviru \ 10\ kull� musavvirin bi't-tasv�ri'l-ezeliy�yi'l-ebediyyi l� il�he illall�hu h�ve m�nevvir� ve m�nevviru kull� m�nevverin bi'n-n�ri'l-ezeliyyi'l-ebediyyi.
L� il�he illall�hu h�ve muhavvil� ve muhavvil-i kulli muhavvelin bi'l-havli'l-ezeliyyi'l- ebediyyi. L� il�he illall�hu h�ve muharrik� ve muharrik-i kulli muharrekin bi't-tahr�ki'l-ezeliyyi'l-ebediyyi . Hasbiyall�hu ve ni'me'l-vek�lu bi'l-vek�li'l-ezeliyyi'l-ebediyyi. Mu'�nen Z�hiren \11\ M�r�den M�tekellimen Hab�ren Sem�'an Bas�ren D�imen K�imen K�diren Hayyen Kayy�men Y� h�ve Y� men h�ve l� h�ve ill� h�ve
.Y� Ezel y� Ebed y� Dehru y� Deyh�ru y� men h�ve'l-Hayy�'llez� l�yem�tu kulli �ey'in h�lik�n ill� vechehu leh�'l-h�km� ve ileyhi turce'�n. �nnehu h�ve Yuhy� ve Yum�tu ve Yubdi'u ve Yu'�d. Fa'�l�n lim� yur�d� ve v�ffiyet kull� nefsin m� kesebet veh�m l� yuzlem�n. Leyse bi-zall�min li'l-ab�d. Ve h�ve akrebu \12\ ileyhi min habli'l-ver�d.Ve innehu n�z�run f� kulli mek�nin ve zem�nin ve �eh�din ve innehu Kahh�run li-kulli cebb�rin ve an�din ve innehu �aff�run li-kulli m�sta�firin ve ham�din ve kulli �ey'in yecr� bi-me�iyyetill�hi l� me�iyyete li-�ey'in illa m���-All�hu vel� yahrucu �ey'�n min kudretill�hi. Ve kull� �ey'in v�ki'un bi-ir�detill�hi ve kull� �ey'in mevc�dun f�-ilmill�hi ve kull� kalbin yetekallebu f� yedill�hi l� mek�ne lehu vel� zamane lehu vel� g�libe lehu vel� \13\ mu'�ne lehu lem yelid velem yuled velem yekun lehu kufuven ahad.
Leyse s�fatuhu s�fate'l-mel�iketi ve'l-be�eri kem�'l�-yu�ebbihu
n�re z�t�hi ziy�e'�-�emsi ve'l-kameri leyse ke-mislihi �ey'un fi'l-arz� vel� fi's-sem�'i ve huve sem�u'l-al�m. Subh�nell�hi ve'l-hamdu-lill�hi vel� il�he ill�ll�hu vall�hu ekber vel� havle vel� kuvvete ill� billahil aliyyilaz�m.
Ene ehafu min adlike ve ene ercu' \14\ min fadlik vel�-tu'�hizn� bi-s�'i a'm�lin� y� Rahm�nu y� Rah�m. Bi-rahmetike y� Erhame'r-r�him�n.
Ba'dehu ellerini kald�r�p bu du�y� okuya .
All�h�mmeftah aleyn� ebv�be fadlike ve't-tevfik ve nes'el�ke'l-hi�d�yete ve hiye'r-ref�k� vek�if ilme'l-hikmete ve'l-ibrete ve't-tahk�ki. All�h�mmec'al len� mine'l-lez�ne b�der� ile't-t�'�ti \15\ ve vasal� il� env�ri'l-ib�d�ti ve tevh�di'z-z�ti. All�h�mme erin� hak�kate'l�mevc�d�ti ve'l-m�mkin�ti. Ve sehhil ub�re'd-derec�ti ve'l-mak�m�ti. All�h�mme yessir n�re't-tesb�hi ve't-tehecc�di ve nebbihn� an nevmi'l���fil�ne ve't-temerrud.
All�h�mme tahhir z�hiren� bi'l-m�c�hedeti ve zeyyin b�t�nen� bi'l�m���hedeti.All�h�mme nes'el�ke kalben h��i'an ve yak�nen s�d�kan ve v�c�den hakk�niyyen m�n�ren \16\ All�h�mme inni esel�ke el �fiyete fi'd-d�nya ve'l-�hirete vahf�z min s�hri's-sahiri ve's-sahirete ve leke'l-hamdu ve leke'�-��kr� ve leke'l-minnetu ve leke'l- f�'lu ve leke'l-kuvvet� ve leke'l-avnu ve leke'n-nusretu ve leke'l-l�tfu ve leke'l-at�u ve leke'l-i'lelu ve leke'�-�if�u ve leke'�-�erefu ve leke'l-u'l� er-Rahm�nu ale'l-ar��'steva ve leke'r-rahmet� ve leke'l�ma�firet� Rabben� zalemn� \17\ enfusene ve inlem ta�f�rlena terhamna lenek�nenna mi'nelhas�rin rabben� la tuzig kuluben� ba'de izhedeyten� ve heblen� min led�nke ve rahmeten inneke ente'l-Vehh�b.
Fi yedike yevme'l-k�yameti afvun ve az�bun Rabben� va�firlen� ve li- valideyn� ve li-�st�zin� ve li-ihv�nin� ve li-ehibb�in� ve li �esdik�in� ve li-cemi'il- m�'minine vel m�'min�t y� veliyye'l �c�b�te veya delile'l-hasen�t� \18\ All�h�mmerzukn� hel�len tayyiben y�
R�z�ka kulle �ey'in ve ente hayru'r-r�z�k�n. All�h�mmecaln� mine'l�a�niy�i'�-��kir�ne vah�urna maa's-suleh�i'l-v�s�l�n.
E�'zu bike min vesv�si'l-cinni ve'l-insi ve'�-�ey�t�ni ve min cem�i'l-bel�i ve'l-veb�i ve'l-kaz�i fi's-sem�v�ti ve'l-a'rd�ne. E�'zu bike min �ur�ri'l-a'd�i ve has�di'l-h�sid�ne v'erfa' ann� zulme'z�z�lim�ne \19\ ve's-sal�t�ne y� K�fiye'l-m�tevekkil�ne. Tekabbel minn� inneke ente's-sem�'u'l-al�mu ve t�b aleyn� inneke ente't-tevv�b�'r�rah�m� bi-rahmetike y� erhame'r-r�him�ne ve'l-hamd� lill�hi Rabbi'l��lem�ne .
Ba'del k�r�t ellerini cemi �z�lar�na mesh ed�b �� kerre ihl�s-� �erif ve mu'avvizateyn k�raat olunub �� y�z kerre y�hud k�rkbir kerre y� Fett�h ismine me�gul ola.Kelime-i tevh�d h�keza, devam oluna \20\
Bismill�hirrahm�nirrah�m
Ezentu leke iznen t�mmen ya n�r-i ayni'l- H�c Mustafa Efendi ikra' h�zihi'l-Evr�d�'�-�er�f-i ba'de ed�� selat�'l-fecri bi-hul�si'l-kalbi yuhassilu �m�leke ve y�sellimu'z-zaman� fi d�reyni. Amin ya Mu'�n. �n��- All�hu te�l� v'all�hu'l-h�d� il� seb�li'r-re��d.
sene sem�ne ve sitt�ne ve mieteyn ve elf (1268 H/1851-1852 M.)
H�dimu'l-fukar�' �eyh Osman V�f�, Postni��n-i Derg�h-� T�cedd�n-i Vel�. Ankara . M�h�r.(... l�tfu k�f�, Seyyid Osman V�f� )
Harrerehu'l- fakir�'l- Fukar�' Haf�z Hasan ��kr�. T�rbed�r-� Nak��bend� Bah�edd�n Kaddesall�hu s�rrehu ve nefe'anall�hu bi �ef�' atihi. Am�n y� Mu'�n .

* Enver Behnan �apolyo,Ankara'n�n Me�hur ve Eski Simalar�ndan �eyh
Taceddin Sultan, Ankara Belediye Dergisi, Ayy�ld�z Matbaas�, Ankara, 1958, Temmuz-A�ustos-Eyl�l , 1958,S.19-20.
** Say�n Fuat Bayramo�lu'na l�tfettikleri Taceddin Sultan Evradi i�in alenen te�ekk�r etmeyi zevkli bir bor� bilirim.
====================O=============================
Yaynland Yer: T�rk D�nyas� Tarih Dergisi, S.87 ,MART 1994
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla lgili Dier Balklar:
 • Balkanlar Ve Kosova Facas
 • Cumhuriyet’in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • İstanbul Fethinin 555. Ayasofya’nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • AtatÜrk'Ün Vakflarla İlgİlİ SÖzlerİ
 • 893 H / 1488 M. Tarİhlİ Akkoyunlu Yakub Han Vakfİyesİ
 • KomÜnİzmİn SembolÜ Lenİn Ykld, Sra Bİzans’ Dİze Getİren Fatİh Sultan Mehmed’e Mİ Geldİ ?
 • BaŞkent Ankara'nn İhtİyac Olan Kongre Merkezİ Ne Zaman Yaplacak ?
 • Afganİstan Tarİhİne Ksa Bİr BakŞ Ve TÜrk Subaylar Eskden OlduĞu Gİbİ Mİlenyumda Da Afganİstan Ordusunun EĞİtİm
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • AyaŞ Vakfİyelerİ Üzerİne Bİr Deneme
 • Hac Bayram- Velî Ve Tarhe BaĞllk
 • Ayasofya Cam??, M�ze Olmas Ve Ardndak? Ger�ekler
 • Atat�rk'�n Konya'dan 20.�ubat 1931'de Ba�vekil �smet �n�n�'ye �ekti�i Telgraf Metni
 • Ahlat Vakıfları
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâî'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii İçşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Ant- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri Üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli Üzeri Yazılı İki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş Çalışmaları
 • Osmanlıda Resî İlk Müze Adı Ne Zaman Ortaya Çıktı?
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • İzmir Bahri Baba Eski Musevî Mezarlığı
 • Anadolu'da X. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâî Zaviyesi
 • Anadolu'nun G�be��nde 1229 Tar�hl� Ta�c Ustalarnn Dantel G�b� ��led��� Eser: D�vr��� Ulu Ca
 • Sel�uk Ad
 • Glazed Tles Stolen From stanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan . Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı İmparatorluğunda İlk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakflar
 • Sultan . Mahmud'un Vakf�yeler�ndek� Tezy�nat
 • Kanun� Sultan S�leyman'n O�lu �ehzade Mehmed'�n 1548 Tar�hl� Vakf�yes�- Hududnames�
 • Sultan . Bayezd'n Vakflar Genelm�d�rl��� Ar��v�'nde Bulunan Vakf�yeler�ndek� Tezy�nat Ve K�lt�r
 • Şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: İstanbul _Üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da X.y�zyl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz Önge
 • Babakan Ismet Inn'nn Cami,mescit Ve Dier Vakf Eski Eserlerin Korunmasyla Ilgii Btn Bakanlklara Ve Genel Mdrlklere G
 • Osmanl Dneminde 1895-1920 Yllar Arasnda Istanbul Camilerinden alnan iniler
 • Evkf- Islmiye Mzesi'nin Kuruluu Ve Ynetmelii
 • Trk Kltrnn Izinden :truva Sava Ve Etrskler
 • elebi Mehmed Vakf Arazisi zerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Belgeler
 • Giresun Ili Vakflarna Toplu Bir Bak
 • Trk-islam Yaplarnda Kronoloji Denemesi
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilikisi
 • Bektasi Nutku-kendini Bil Ki Tanry Bilesin
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Trk Islam Eserleri
 • Merzifon elebi Sultan Mehmed Vakf zerine Baz Belgeler
 • Cumhuriyet Dnemi Kltr narlarndan : Mahmut Akok
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Kltr Bakanl Tarihesi, Milli Kltr, Gnmz Trkiyesi Ve Muasr Medeniyet Seviyesi
 • Mostar Kprs n Raporu 06.01.1994
 • Anadolu Trk-islam Sanatnda Baz Yaplar Vekronolojiye Ait Katalog Denemesi
 • Eski Eser Kaakcl, Koleksionculuk Ve Mzecilik Tarihimize Bir Bak
 • Mili Kltr, Gnmz Trkiyesi Ve Muasr Medeniyetler Seviyesi
 • O'nun Ardndan, Kayseri Ortaa Kazlar Sempoyumunun Dndrdkleri
 • Vefa Aryorum , Gzlerim Kapal
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazt-augustus'un Yapt? ??ler
 • Bir narn Ardndan... Ylmaz nge Dostumuz Hakknda Ksa Anekdotlar...
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paa Vakfiyeleri, Tezyinat Ve Trk Ssleme Sanatndaki Yeri
 • Xv. Asrda Tezhiplenmi, Beylik Dnemine Ait Kuran Cz
 • Vakflar Genel Mdrl Arivi'nde Bulunan 12 Zilkade 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli Teberrkat Eyas Defteri
 • Tanr Kltr Varlklarnn Yasa D Trafiinin nlenmesi, Korunmas Ve Mevzuat Hazretleri
 • Gazi Yahya Paann 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • The Deed Of Foundaton Of Sultan Osman The Thrd, ts Embellshments, Bndng And ts Place n Turksh Culture
 • Ragp Efendi'nin 1913-1922 Yllar Sibirya Ve Trkistan Esrlik Hatralar
 • Tarihte Trk Ad Ne Zaman Ortaya kt ?
 • Anadolu Seluklu Vakfiyeleri zerine Baz Dnceler
 • Safranbolulu Izzet Mehmed Paa Vakfiyesi Ve Ktphanesine Ait Iki Kur'an- Kerim
 • Trk Kltr Ve Biz
 • Minyatrle Ilgili Seilmi Bibliyografya
 • Vakf Arziler Ve Gayrinemkullerine Tecavz Ve Dndrdkleri
 • Trk Kltr Ve Yoksulluu Ortadan Kaldrmak Iin Yaplan Faaliyetler
 • Vakflar Genel Mdrl'nn Tekke Ve Zaviyelerin Kapatlmasndan Sonra Tanr Kltr Varlklarnn Korunmas Ile Ilgili alm
 • Trk Hat, Yaz-resim, Cilt Ve Tezhip Sanat Ile Ilgili (1992 Ylna Kadar) Seilmi Bibliyografya
 • Trk'n Yolu Nereye Gidiyor ?
 • Toplumumuzda Kadn Ve Vakf Kuran Kadnlarmz
 • Vakflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayya Kadar )
 • Vakflar Genel Mdrl Arivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasnda Ilem Grm Mhr Tatbik Defteri
 • Vakflar Genel Mdrl Arivi'nde Bulunan Kendinden Desenli, zeri Yazl Iki Kuma
 • Xv-xx. Yzyl Vakfiyelerinde Trk Tezhip Sanatnn Geliimi Ve Bat Tesirleri, Gnmzde Yorumlayanlar
 • Yldz ini Fabrikasna Ait Bika Vesika
 • Zeynelabidin Ali Er-rufai El-abdali El-kayserani Soyu Hakknda Yeni Hipotezler
 • Niksar Vakflarna Genel Bak
 • Osmanl Adalet Brokrasisi er'i Siciller Ve Kanun-namelerden Damlalar
 • Osmanl Dnemi Baz Vakfiyelerin Hayr artlarndan Damlalar !
 • Eski Ankarallardan Nurettin Da Ile Bir Sylei
 • Niksar Vakflarna Genel Bir Bak
 • Mhr- Sleyman Ve Trk Kltr'ndeki Yeri
 • Bayramlu Beylii (hacemiroullar )
 • Hac Bayram Soyu Ile Ilgili Tarihi Kaynaklar
 • Merzifonlu Hacbayramolu Maden Mhendisi Mehmed Akif Efendi
 • Mardin Vakflar, Imam Zeynel Abidin'in 1158 . Tarihli Vakfiyesi Ile Artukolu Kutbiddin Ilgazi Ibni Melik Ibni Emir Timurta'n
 • Trk Kltrnn Temeli Vakflardr
 • Merzifon'da Bilinmeyen Bir Trbe '' Knbet Hatun ''
 • Milli Kltr, Gnmz Trkiyesi Ve Muasr Medeniyetler Seviyesi
 • Osmanl Devletinde Vakflar Ve Sultan . Bayezd'n Vakfiyeleri
 • Baki Kalan Bu Kubbede Ho Bir Sedadr
 • zel Mzeler Ve Denetimleri Hakknda Ynetmelik
 • Peygamberler ehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir zbek Vakf
 • Kbrs, Grcistan, irvan Fatihi Lala Mustafa Paa'nn 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rfa Hazretleri
 • Kur'an Ve lm
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an' Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamam
 • Kur'an- Kerim'n Arapca ndrlmes le lgl Ayetler
 • Phil.dr.hmit Zbeyr Koay
 • Istanbul?un Fethine Kadar Beylik Dnemi Vakfiyeleri Ile Vakflarna Genel Bir Bak
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'n Bilinmeyen Baz Teknikleri
 • Hicaz Demiryollar Ve Vakflar
 • Hayat Aac, Kltrmzdeki Yeri, nemi Ve Mitlerin Ardndaki Gerek
 • Vakflar Genel Mdrl Hal Mzesi'nde Bulunan Hayvan Figrl Hallarda Ejder-kaplumbaa-akrep-kertenkele Figr
 • Hac Bekta Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapete'de Gl Baba Ve Baz Bektai Vakflar
 • Bektailik Ve Masonluk
 • Girit Defterdar Rdvanzade Hac Mehmed Efendi Olu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinat
 • Eyp Sultan Trbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yaplan ini Hrszl Ve Belgeleri
 • Kaynaklara Gre Gney-dou Anadolu'da Proto-trkler
 • Medeniyetlerin Beii Anadolu Ve Klikya Aphrodosias' ( Tisan )
 • Istanbul Vakf Hat Sanatlar Mzesi'nde Bulunan Tlsml Iki Gmlek
 • Gnmzde Sosyal Devlet Anlay Ve Imaretler
 • X-x.yzyl Trk Hamamlar
 • Tanr Ve Yaz
 • Kltr Bakanl Tarihesi Ve Milli Kltr
 • Kltrmzde Hogr
 • Maniheizm, Douu, Geliimi Ve Tesirleri
 • Bulgarlar'n Antik Bakenti Bulgar ehrindeki Islam Dnemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Bulgaristan'da Mft Yardmcs Yetitiren Bir Vakf Kuruluu:nvvap
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanl Vakflardan Bir Demet
 • Bitlis Vakflar Ve Vakf Eserleri
 • Beypazar Vakflarna Genel Bir Bak Ve Sadrazam Nasuh Paa Han ( Sulu Han )
 • Hac Bayram- Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'n Vakfettii Danimarka'da Bulunan amdan
 • Sahip Ata Fahr'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gkmedrese Vakfiyeleri
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatlar
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'n Istanbul-skdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdii Vakfiyesi
 • Cumhuriyet'in 75. Ylnda Vakflar
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyp Sultan Klliyesi Vakfiyesi
 • Sultan : Mahmud'un Orijinal Iki Vakfiyesi
 • Sultan .selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Bat Tesirleri
 • Sultan : Osman Vakfiyesi, Cilt Sanat Ve Kltrmzdeki Yeri
 • Sultan Read Devrinde Evkaf Bankas Kurulu almalar (trkiye Vakflar Bankasnn Tarihesi )
 • Balkanlar Ve Kosova Facias
 • Amasyal Mehur Eski Devirdeki Tarihiler
 • Ahilik, Ahi Evran- Veli Vakfiyesi Ve Ahi Vakflar
 • Afganistan Tarhine Ksa Bir Bak
 • Ayasofya Camii, Mze Olmas Ve Ardndaki Gerekler
 • Ayasofyann Mze Olmas Ve Dndrdkleri
 • Ankara Ulus Hal Sergisi Al Komumas
 • Ahi erafeddin
 • Bakent Ankarann Kongre Merkezi Ne Zaman Yaplacak
 • Turk Kulturunun znden: Truva Sava?lar Ve Etruskler
 • Anadolunun Gobegnde 1229 Tarhl Tasc Ustalarnn Dantel Gb sledg Dvrg Ulu Cam Ve Darussfas
 • Turk Kulturunhun zler Uzerne Arastrma: Etruskler
 • Merkez Efendnn Mursd Merzfonlu Sunbul Snan
 • Merzfonlu Tarhc smal Ham Dansment
 • Anadoluda lk Rufaler Ve Zeynelabdn Er Rufa El Kayseran
 • Amasyal Tarh Ve Cografyaclar
 • Milli Ktphane'nin Dire?i Dr. Mjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektaslk Ve Tasavvuf
 • Kltrmzde Hos Gr
 • Sultan . Bayezd Dnem? Vez?rler?nden Hasan Pa?a Vakf,
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tren?
 • Seluk-name
 • Asker? Kat?p Hafz ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyp Sultan Trbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Trkiye Vak?flar Bank.zelle?tir
 • Yldz ini Fabrikasna A?t Birka Vesika
 • Trk Kltrnde lm !
 • Mhr- Sleyman Ve Trk Kltr'ndek? Yer?
 • Ba?kent Ankara'nn ?ht?yac Olan Kongre Merkez? Ne Zaman Yaplacak ?
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakf Kltr ?zler?
  (sem?ner Konu?mas? )
 • Mostar Kprs Restorasyonu Hakknda ?lk n Rapor
 • Tar?kat- Rufa ( Anonim )
 • Seluklu Kervansaraylarnn Tur?zme Almas
 • Trk Tezh?p San'atna Genel B?r Bak?
 • Vakf Esk? Eserler?n Yen? Koruma Pol?t?kas
 • Gnmzde Sosyal Devlet Anlay? Ve ?maretler
 • zel Mzeler
 • Sultanahmet Hal Mzes? Ve Vakflar
 • Tokat Vakflar
 • Toplumumuzda Kadn Ve Vakf Kuran Kadnlarmz
 •